مجتمع آموزشی سمنان

این کار از مرداد تا دی ماه ۱۳۹۱ انجام شد. حدود ۲۰۰ ساعت زمان برد. بخش اصلی کار، مدلسازی بر اساس نقشه های معماری بود. مدلسازی در Rhino انجام شد و رندر در ۳ds Max و VRay.