کار جدید

 

از خرداد ۱۳۹۲ در بیمارستان بین المللی آرمان که در حال ساخت است، مشغول شدم. کارهایی که تا کنون انجام دادم، شامل طراحی راهرو، سقف کاذب، ایستگاه پرستاری، اتاق استراحت پزشکان و کمی هم نظارت بر اجراست.

راهروی بخش ها

راهروی بخش ها

 

پاسخ دهید