مجتمع مسکونی کلارآباد

مجتمع مسکونی کلار آباد

کارهای انجام شده در بیمارستان

تا اینجا،  کارهایی که انجام دادم شامل طراحی سقف و راهروی بخش ها، طراحی برای ارائه به نیروی انتظامی،

مجتمع آموزشی سمنان

این کار از مرداد تا دی ماه ۱۳۹۱ انجام شد. حدود ۲۰۰ ساعت زمان برد. بخش اصلی کار، مدلسازی بر اساس نقشه