عناوین انبوه در نرم افزار Word

چگونه از شر کار تکراری و پر دردسر تایپ عنوان نامه ها در نرم افزار Word رها شویم؟