شبی با دوستان

شبی با دوستان

بعد از مدت ها، دوستان دوران راهنمایی و دبیرستان دور هم جمع شدیم. جمعی که هر چند به خاطر نبودن بقیه دوستان یا عزیمتشون به خارج از کشور خیلی کوچیک بود، اما همین تعداد هم بعد از حدود 7 سال، غنیمته.

Follow Me