مجتمع آموزشی سمنان

مجتمع آموزشی سمنان

این کار از مرداد تا دی ماه 1391 انجام شد. حدود 200 ساعت زمان برد. بخش اصلی کار، مدلسازی بر اساس نقشه های معماری بود. مدلسازی در Rhino انجام شد و رندر در 3ds Max و VRay.

Follow Me