کارهای انجام شده در بیمارستان

کارهای انجام شده در بیمارستان

تا اینجا،  کارهایی که انجام دادم شامل طراحی سقف و راهروی بخش ها، طراحی برای ارائه به نیروی انتظامی،  اتاق استراحت پزشکان، ایستگاه پرستاری (بهمراه اجرا)،  و ایستگاه گزارش نویسی بخش جراحی هستن.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow Me