کار جدید

کار جدید

 

از خرداد 1392 در بیمارستان بین المللی آرمان که در حال ساخت است، مشغول شدم. کارهایی که تا کنون انجام دادم، شامل طراحی راهرو، سقف کاذب، ایستگاه پرستاری، اتاق استراحت پزشکان و کمی هم نظارت بر اجراست.

راهروی بخش ها
راهروی بخش ها

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow Me