بچه ها متشکریم

بچه ها متشکریم

یه بازی قشنگ، جوانمردانه، با برنامه و حرفه ای رو از تیم ملی دیدیم! هرچند باختیم، اما همچنان امیدواریم به صعود، با برد بوسنی!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow Me